DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 (Kèm theo quyết định số /QĐ-THVX ngày 4/5/2020 của Hiệu trưởng)
DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 (Kèm theo quyết định số /QĐ-THVX ngày 4/5/2020 của Hiệu trưởng)

 

DANH MỤC

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo quyết định số      /QĐ-THVX ngày 4/5/2020 của Hiệu trưởng)

 

TT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán 1

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái

Nhà xuất bản Đại hoc sư phạm

2

Tiếng Việt 1 (tập 1)

Cánh Diều

Nguyễn Minh thuyết

Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh

3

Tiếng Việt 1 (tập 2)

Cánh Diều

Nguyễn Minh thuyết

Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh

4

Đạo đức 1

Cánh Diều

Lưu Thu Thủy

 Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh

5

Âm nhạc 1

Cánh Diều

Lê Anh Tuấn

 Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh

6

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh Diều

Nguyễn Dục Quang

Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh

7

Mĩ thuật 1

Cánh Diều

Phạm Văn Tuyên

 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

8

Tiếng Anh 1 (Family and Friends) - Student book

 

 Hoàng Văn Vân

NXB GD Việt Nam

9

Tiếng Anh 1(sách  BT)

 

 Hoàng Văn Vân 

NXB GD Việt Nam

10

Giáo dục thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết

 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam